ศูนย์รวมผ้าไหม

“ผ้าไหม”  เป็นผ้าที่ทอมาจากเส้นใยของตัวไหม  เป็นใยโปรตีนธรรมชาติชนิดที่เรียกว่าไฟโบรอิน(fibroin) ซึ่งประกอบด้วยกรดอะ มิโนเกาะเข้าด้วยกันเป็นโซ่โพลีเปปไทด์ (polypeptide chain)  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบเศษผ้าและเส้นใยของฝ้ายและไหมตาม กำไลสำริด สร้อยและเศษโลหะในแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เช่น บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีการทอผ้า ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมขึ้นใ ช้แล้ว  และกระบวนการทอผ้านี้ได้พัฒนาสืบต่อกันมา ก่อนที่จีนจะนำมาทอเป็นผ้าไหมจนแพร่หลายไปทั่วโลก
                สำหรับผ้าไหม ขอนแก่นนั้น  มีคำพูดที่กล่าวว่า  “คนรู้จักเมืองขอนแก่น ก็ต้องรู้จักผ้าไหมขอนแก่น”  ที่กล่าวมานี้หม ายถึงความมีชื่อเสียงและความเป็นที่ต้องการของตลาดผ้าไหม  ความวิจิตรพิสดารตระการตา ความประณีตบรรจง  ความหลากหลา ยในความคิดสร้างสรรค์ที่นำความคิดมาถ่ายทอดประดิษฐ์ ประดอยลงบนเส้นใยไหมที่มีพื้นฐานที่เป็นที่มาแตกต่างกันอย่างน่าอัศจรรย์  ถือเป็น  “เอกลักษณ์”   ของผ้าไหมเมืองขอนแก่น  นับเป็นมรดกที่ชาวขอนแก่นภูมิใจที่สุด   เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุนหลาน
               ไม่มีใครทราบได้ว่าคนทอผ้าเป็นคนแรกของเมืองขอนแก่นนั้นคือใคร  แต่คนขอนแก่นโดยเฉพาะคนเมืองชนบทจะตอบได้ทันทีว่า “พอลืมตามาดูโลก  ก็รู้เรื่องการทอผ้าไหมแล้ว” นั่นก็แสดงให้เห็นว่าการทอ ผ้าไหมของเมืองขอนแก่นมีมาช้านาน ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ แต่หลักฐานที่เป็นยิ่งกว่าประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า  “เมืองขอนแก่นเป็นศูนย์รวม ผ้าไหม”   คือ  ผ้าไหมเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทุ กครั้งที่มีการประกวด ไม่ว่าจะเป็นการประกวดผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ  และที่สำคัญผ้าไหมเมืองขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ของการประกวดสิ่งทอของทวีปเอเชีย ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ ส่งผ้าไหมเข้าประกวดกว่า 2,000 ชิ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535  จึงนับเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า  “เมืองไหมไทย คือ เมืองขอนแก่น ศูนย์รวมผ้าไหมไทย”

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: